Przejdź do stopki

Ogłoszenia i komunikaty

Treść

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2303) – Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy informuje o zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego, znajdujących się w budynku siedziby CKiW OHP w Szczawnicy- Jabłonce, ul. Szlachtowska 75B, 34-460 Szczawnica.

  1. Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego stanowi załącznik nr 1.
  2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane odpłatnym nabyciem poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne oferty cenowe (załącznik nr 2).
  3. Jednostki wymienione w § 7 ust. 2a, § 38 ust. 1 i w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem w formie nieodpłatnego przekazania lub w formie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie (załącznik nr 3) lub darowiznę (załącznik nr 4).
  4. Do informacji załączona jest klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 5).

Przy gospodarowaniu zbędnymi/zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego przez nieodpłatne przekazanie lub darowiznę w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby jednostek sektora finansów publicznych.

Wnioski lub oferty o których mowa powyżej należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ckiwszczawnica@ohp.pl do dnia 21 grudnia 2023 r. do godz. 15.00.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

Załącznik nr 2 - Oferta cenowa na zakup składników majątkowych

Załącznik nr 3 - Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego

Załącznik nr 4 - Wniosek o darowiznę składników rzeczowych majątku ruchomego

Załącznik nr 5 - Informacja o ochronie danych osobowych

7843