Przejdź do stopki

Ogłoszenia i komunikaty

Treść

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 2.0 prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z  2021r. poz. 578 r.).

 1. Nazwa i siedziba jednostki zwanej dalej organizatorem przetargu: Centrum Kształcenia Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica.
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: w siedzibie organizatora w dniu 30.06.2021 r., godz. 12:00
 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego: do 29 czerwca 2021 r., w dni robocze w godz. od 8.30 do 15.00 na posesji przy ul. Szlachtowskiej 75b, 34-460 Szczawnica.
 4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego: samochód marki Ford Transit, 2.0 rok produkcji 1999, ilość – 1 szt. (w załączeniu opinia techniczna pojazdu)
 5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce wniesienia:
 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 270,00 zł słownie dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100,
 • wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu w kasie organizatora przetargu w terminie do dnia 30 czerwca 2021r. do godz. 11.00,
 • wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, organizator przetargu zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,
 • wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
 • wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Cena wywoławcza: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).
 2. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
 • oferta złożona w toku przetargu musi być w formie pisemnej i powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty - organizator przetargu wyznacza termin zapłaty nie dłuższy niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  • okres związania z ofertą,
 • ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta na zakup samochodu” w miejscu i terminie określonym w pkt. 8.
 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
 • ofertę należy złożyć w sekretariacie organizatora przetargu w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 11.00,
 • okres związania z ofertą wynosi 14 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.
 1. Organizator przetargu zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 2. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 • zawiera cenę niższą od ceny wywoławczej.
 1. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.
 2. Termin zawarcia umowy sprzedaży – do 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty.

Załączniki:

- Ogłoszenie,

- Opinia techniczna cz. 1,

- Opinia techniczna cz. 2,

- Wzór oferty.

2657