Przejdź do stopki

Ogłoszenia i komunikaty

Treść

OGŁOSZENIE

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce ogłasza drugi pisemny przetarg publiczny na sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Tokarki Uniwersalnej ARIS typu SNA 400x1000 prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2019 poz. 2004).

1.    Nazwa i siedziba jednostki zwanej dalej organizatorem przetargu: Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica.

2.    Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: w siedzibie organizatora w dniu 21 grudnia 2020 r.

3.    Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego: do 16 grudnia 2020 r., w dni robocze w godz. od 8.30 do 15.00 na posesji przy ul. Szlachtowskiej 75b, 34-460 Szczawnica, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu oględzin z kierownikiem ds. szkolenia i kształcenia zawodowego uczestników Panem Grzegorzem Ptaszkiem, tel. 502 031 592

4.    Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego: Tokarka uniwersalna ARIS typu SNA 400x1000, rok produkcji 1976 (wg oszacowania), ilość – 1 szt.

5.    Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

1)    warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 660,00 zł brutto słownie siedemset złotych brutto 00/100, co stanowi 10% ceny wywoławczej,

2)    wadium wnosi się przelewem na rachunek bankowy nr 75 1010 1270 0051 3522 3100 0000 w terminie do dnia 17 grudnia 2020 r. do godz. 11.00, z dopiskiem „Zbędny sprzęt Tokarka Uniwersalna ARIS”. Zaleca się, aby w treści przelewu Oferenci wpisali nr NIP.

3)    za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy organizatora przetargu,

4)    wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, organizator przetargu zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,

5)    wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,

6)    wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6.    Cena wywoławcza: 6 600,00 zł brutto.

7.    Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

1)    oferta złożona w toku przetargu musi być w formie pisemnej i powinna zawierać:

a)    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy,

b)    oferowaną cenę i warunki jej zapłaty - organizator przetargu wyznacza termin zapłaty nie dłuższy niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

c)    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d)    okres związania z ofertą,

2)    ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta kupna zbędnego sprzętu – Tokarki uniwersalnej ARIS” w miejscu i terminie określonym w pkt. 8.

8.    Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1)    ofertę należy złożyć w sekretariacie organizatora przetargu w terminie do dnia 18 grudnia
2020 r. do godz. 11.00,

2)    okres związania z ofertą wynosi 14 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

9.    Organizator przetargu zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

1)    została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

2)    nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

3)    zawiera cenę niższą od ceny wywoławczej.

11. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.

12. Termin zawarcia umowy sprzedaży – do 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty.

 

Załącznik OFERTA NA ZAKUP TOKARKI UNIWERSALNEJ ARIS TYPU SNA 400X1000 

6818