Przejdź do stopki

Ogłoszenia i komunikaty

Treść

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 2.0 prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z  2021r. poz. 578 r.).

 1. Nazwa i siedziba jednostki zwanej dalej organizatorem przetargu: Centrum Kształcenia Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, ul. Szlachtowska 75b, 34-460 Szczawnica.
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: w siedzibie organizatora w dniu 21 lipca 2021 r., godz. 12:00
 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego: do 20 lipca 2021 r., w dni robocze w godz. od 8.30 do 15.00 na posesji przy ul. Szlachtowskiej 75b, 34-460 Szczawnica.
 4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego: samochód marki Ford Transit, 2.0 rok produkcji 1999, ilość – 1 szt. (w załączeniu opinia techniczna pojazdu)
 5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce wniesienia:
  1. warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 135,00 zł słownie: sto trzydzieści pięć złotych 00/100,
  2. wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu w kasie organizatora przetargu w terminie do dnia 21 lipca 2021r. do godz. 11.00,
  3. wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, organizator przetargu zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,
  4. wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
  5. wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Cena wywoławcza: 1 350,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).
 7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:
  1. oferta złożona w toku przetargu musi być w formie pisemnej i powinna zawierać:
   • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
   • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty - organizator przetargu wyznacza termin zapłaty nie dłuższy niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
   • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
   • okres związania z ofertą,
  2. ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta na zakup samochodu” w miejscu i terminie określonym w pkt. 8.
 8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
  1. ofertę należy złożyć w sekretariacie organizatora przetargu w terminie do dnia 21 lipca 2021 r. do godz. 11.00,
  2. okres związania z ofertą wynosi 14 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.
 9. Organizator przetargu zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 10. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
  3. zawiera cenę niższą od ceny wywoławczej.
 11. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.
 12. Termin zawarcia umowy sprzedaży – do 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty.

5443